F4SEC Klachtenreglement

De Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) bepaalt dat als iemand zich benadeeld voelt door het optreden van onze organisatie hij/zij een klacht kan indienen bij de directie van het bedrijf.

F4sec Security Group BV en de hieraan gelieerde ondernemingen, hierna te noemen F4Sec draagt zorg voor het opstellen van een klachtenregeling voor haar directe personeel en derden die betrokken zijn bij de werkzaamheden van de organisatie. Medewerkers worden verzocht om bij eventuele opmerkingen over de werkwijze van F4Sec, deze persoonlijk, schriftelijk of per email door te geven en eventuele ideeën hieromtrent aan te leveren, zodat wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Klachten kunnen mondeling of schriftelijk door de medewerker/klager worden ingediend, hierbij gaat het om direct gedrag, uitlatingen of werkzaamheden van het personeel van F4Sec en daarnaast om gedrag, uitlatingen of werkzaamheden van derden die werkzaamheden ten behoeve van medewerkers van F4Sec hebben verricht.

Klachten kunnen als volgt worden ingediend.

  • Via mail: info@F4sec.com
  • Telefonisch of middels een afspraak: 085-2737915

De Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) bepaalt dat als iemand zich benadeeld voelt door het optreden van onze organisatie hij/zij een klacht kan indienen bij de directie van het bedrijf.

F4sec Security Group BV en de hieraan gelieerde ondernemingen, hierna te noemen F4Sec draagt zorg voor het opstellen van een klachtenregeling voor haar directe personeel en derden die betrokken zijn bij de werkzaamheden van de organisatie. Medewerkers worden verzocht om bij eventuele opmerkingen over de werkwijze van F4Sec, deze persoonlijk, schriftelijk of per email door te geven en eventuele ideeën hieromtrent aan te leveren, zodat wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Klachten kunnen mondeling of schriftelijk door de medewerker/klager worden ingediend, hierbij gaat het om direct gedrag, uitlatingen of werkzaamheden van het personeel van F4Sec en daarnaast om gedrag, uitlatingen of werkzaamheden van derden die werkzaamheden ten behoeve van medewerkers van F4Sec hebben verricht.

Klachten kunnen als volgt worden ingediend.

De klager krijgt binnen twee weken na het indienen van de klacht een schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging wordt de klacht zo helder en duidelijk mogelijk beschreven. Hierin zijn datum, de feitelijke omschrijving van het incident en de persoon waarop het betrekking heeft van belang.

Indien er reeds langer dan een jaar is verstreken tot indiening van de klacht, hoeft deze niet meer in behandeling te worden genomen. Bij het niet behandelen van de klacht wordt binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht de klager schriftelijk in kennis gesteld.

De behandeling van de klacht gebeurt door een andere persoon dan op wie de klacht betrekking heeft. De klager en diegene op wie de klacht betrekking heeft, worden in de gelegenheid gesteld hun visie op het gebeuren te geven en er wordt een schriftelijk verslag van het gesprek gemaakt. Dit in het kader van “hoor en wederhoor” en wordt aan beide betrokkenen toegezonden.

Binnen zes weken na de ontvangstdatum wordt de klacht afgehandeld, waarbij er een mogelijkheid is deze termijn gemotiveerd te verlengen. De klager krijgt schriftelijk en gemotiveerd de bevindingen van het onderzoek en wordt tevens op de hoogte gebracht over eventuele maatregelen naar aanleiding van de bevindingen.

Indien dit voor betrokkene niet leidt tot een acceptabel resultaat, kan deze zich na gezamenlijk overleg waarin dit geconcludeerd is, wenden tot de Nederlandse Veiligheidsbranche met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met de verantwoordelijke. Dit dient te geschieden binnen een termijn van acht weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke of, indien de verantwoordelijke niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, binnen 8 weken na afloop van die termijn. F4Sec Security Group BV is aangemeld bij College Bescherming Persoonsgegevens onder meldnummer m1619826.

Opgemaakt en vastgesteld door ,

Mr. F.M.E. Nicoll

directeur

F4SEC Security Group BV   Sittard, februari 2018