F4SEC Privacyreglement

Voor u ligt het privacy beleid van F4sec Security Group BV.

Het is onze verantwoordelijkheid om de privacy van onze medewerkers en van derden te beschermen. Ons privacy beleid volgt onder meer de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 25 mei 2018.

Verwerking van Persoonsgegevens binnen onze organisatie

Conform de richtlijnen van de AVG hebben wij begin 2018 een inventarisatie gemaakt van alle relevante persoonsgegevens die wij intern –over en weer- verwerken binnen onze organisatie. Deze gegevens werden getoetst aan de norm zoals gesteld in de AVG, waarbij het verwerken van persoonsgegeven enkel nog mag geschieden met een functioneel en legitiem doel, onderbouwd in een verwerkersovereenkomst:

Gelet op de bepalingen uit de AVG dient in dat kader duidelijk te zijn wie in welke situatie ‘Verwerker’ van persoonsgegevens is en wie in dat kader ‘Verwerkingsverantwoordelijke is.’

De medewerker

Daar F4sec Security Group BV persoonsgegevens van haar medewerkers verwerkt, heeft de organisatie in haar Algemene Werkinstructie een aparte clausule ‘Verwerkersovereenkomst’ opgenomen, waarbij de uitzendkracht als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ middels ondertekening van de Algemene Werkinstructie akkoord gaat met het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens door de organisatie, enkel met een functioneel en legitiem doel.

Derden

Het komt voor dat wij persoonsgegevens moeten delen met derden zoals opdrachtgevers, arbodiensten of andere uitvoeringsinstanties. Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij met schriftelijke toestemming van betrokkene. Daarnaast heeft de organisatie –over en weer- met verschillende leveranciers en klanten verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Website www.f4sec.com

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van F4sec Security Group BV. Door gebruik te maken van onze website geeft de bezoeker aan het privacy beleid te accepteren en F4sec Security Group BV aan te merken als verwerker van persoonsgegevens, enkel met een functioneel en legitiem doel. De organisatie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer een bezoeker reageert op een van onze vacatures op de website vragen we deze om enkele relevante persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor een eerste beoordeling op geschiktheid en om in contact te komen met de bezoeker. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde server van F4sec Security Group BV. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De gegevens die uiteindelijke worden uitgewisseld tussen de bezoeker en potentiële werkgevers vallen niet onder de verantwoordelijkheid van F4sec Security Group BV.

 Communicatie

Middels e-mail berichten, telefoongesprekken of communicatie –over en weer- anderszins tussen de verzender/ontvanger en de organisatie kunnen persoonsgegevens uitgewisseld worden met een functioneel en legitiem doel.

De persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van F4sec Security Group BV. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

F4sec Security Group BV verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren toestemming hiervoor hebben verkregen.

Duur

Persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig wet- en regelgeving en voor zolang noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Bij arbeidsbemiddeling (zonder arbeidsverhouding tot gevolg) worden persoonsgegevens tot 2 jaar na het laatste contact door ons bewaard.

Bij sollicitaties zonder arbeidsbemiddeling worden persoonsgegevens maximaal 4 weken bewaard, tenzij er toestemming is gegeven om de gegevens maximaal 1 jaar te bewaren.

Bij arbeidsverhoudingen hanteren we verschillende bewaartermijnen voor  persoonsgegevens.

  • Arbeidsbemiddelingsgegevens, sollicitatiegegevens, screeningsinformatie, beoordelingsgegevens worden tot 2 jaar na het eindigen van de uitzendovereenkomst bewaard.
  • Kopie ID bewijs, tewerkstellingsvergunningen inclusief aanverwante documenten en loonheffingsverklaringen worden bewaard gedurende 5 jaar na het einde van het kalenderjaar van uitdiensttreding.
  • Re-integratiedossiers worden bewaard gedurende 2 jaar na het eindigen van de uitzend-/arbeidsovereenkomst. Indien er sprake is van eigenrisicodrager schap voor de Ziektewet (ZW) geldt een bewaartermijn van 5 jaar na laatste handeling aan het dossier. Indien sprake is van eigenrisicodrager schap WGA geldt een bewaartermijn van 10 jaar.
  • Pensioeninformatie worden gedurende 7 jaar na verlies van de actuele waarde bewaard.
  • Persoonsgegevens en documenten die fiscaal van belang zijn (zoals uitzendovereenkomsten/ arbeidsovereenkomsten, opleidingsafspraken, loonadministratie/gegevens, verklaringen inzake subsidies) worden bewaard gedurende 7 jaar na verlies van de actuele waarde.

Rechten

Betrokkene heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Per email (info@f4sec.com) kan hij/zij dit verzoek indienen waarna binnen 3 werkdagen aan dit verzoek voldaan wordt.

Klachten

Mocht betrokkene een klacht hebben over ons privacy beleid, dan kan hij/zij deze indienen bij de directie van F4sec Security Security Group BV indienen (info@f4sec.com). Indien een klacht niet volgens de richtlijnen zoals gesteld in onze klachtenregeling wordt afgehandeld dan kan men zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Data beveiliging

Wij beveiligen onze website en uw persoonsgegevens met een SSL-certificaat, hierdoor is er een veilige versleutelde https-verbinding tussen onze website en websitegebruikers. Mocht er ondanks de beveiligingsmaatregelen een datalek plaatsvinden, dan wordt u per email door ons op de hoogte gesteld over de eventuele problemen en gevolgen.

Er is in dat kader ook een verwerkersovereenkomst afgesloten tussen F4sec Security Group BV en onze netwerkbeheerder.

Veranderingen

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit beleid via onze website te raadplegen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit privacy beleid dan kunt u een e-mail sturen aan info@f4sec.com

Opgemaakt en vastgesteld mei 2018

mr. F.M.E. Nicoll

Directeur F4SEC Security Group BV